Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 1-2 2024

Ordförande har ordet

Kära medlemmar

Det är glädjande att åsikter om den psykiska ohälsan börjar bli märkbara i den offentliga debatten. Allt oftare syns artiklar i dagstidningar och facktidningar om hur illa vården hanterar patienter med psykiatriska diagnoser och deras medicinering. Exempelvis kritiseras hanteringen av problem i skolan där barn ofta får diagnoser och medicin i stället för att man försöker förstå vad som gör att dessa barn mår psykiskt dåligt eller presterar sämre. Det förekommer även fler, väl underbyggda och ifrågasättande artiklar om alternativen till behandling framför medicinering inom psykiatrin. Det är även glädjande att notera att det anordnas intressanta seminarier om hur man kan få psykiatrin att fungera för unga personer. Ytterligare ett exempel på ett viktigt bidrag till debatten är Jonas Lindbloms bok Psykiatrins kris, ett sociologiskt perspektiv (2023). I boken skärskådar författaren olika aspekter och begrepp utifrån kritiska sociologiska perspektiv och ställer grundläggande frågor om hur vi vill hantera psykiskt lidande i vårt samhälle. Boken kan starkt rekommenderas, vilken för övrigt recenseras i detta nummer av tidskriften!

Exemplen ovan är några bra utgångspunkter för oss psykodynamiker att fortsätta blanda oss i debatten och på olika sätt bidra med kunskap om vad vi psykoterapeuter gör samt sprida den forskning som vår metod vilar på. Genom alla dessa insatser börjar det förhoppningsvis snart bli omöjligt att bortförklara varför man inte följer den internationella psykoterapiforskningens rekommendationer utan i stället fattar beslut på ovetenskapliga grunder.

Inom Psykoterapicentrum fortsätter vi att försöka påverka beslutsprocesserna på olika sätt. Nyligen kontaktades Socialstyrelsen via brev med påpekanden om att riktlinjerna för ångest och depression behöver uppdateras så att de stämmer överens med aktuell psykoterapiforskning, riktlinjer i andra EU- länder samt med behovet av mångfald av behandlingsmetoder inom den offentliga vården. Vi har även påpekat att vi vill att styrgruppen fattar gemensamma beslut om rekommenderade riktlinjer samt att dessa beslut ska fattas av representanter för alla etablerade psykoterapiformer i Sverige samt även representanter för större brukarorganisationer. I Socialstyrelsens svar skriver man att de noterat att det finns ny kunskap för området depressions- och ångestsyndrom och att det finns behov att uppdatera riktlinjerna för dessa, så småningom. Vi avser att publicera brevväxlingen i sin helhet på hemsidan när vi har fått ett mer uttömmande svar.

Psykoterapicentrums arbete innefattar även att arbeta mot politiker med ansvarsfrågor inom området hälso- och sjukvård. Även där har vi skrivelser på gång där vi hävdar att Sverige behöver få en bättre vård gällande psykisk ohälsa i linje med aktuell forskning, andra EU-länder och patientönskemål. Vi argumenterar för mer psykoterapi och möjlighet till längre psykoterapier för de som behöver, en större bredd i metodutbudet och mindre fokus på läkemedel.

För att följa upp, tydliggöra och problematisera frågan om psykiatriska diagnoser kommer årets (2024) vårkonferens att handla om psykiatrisk diagnostisering och alternativ. Vårens tema fokuserar på en presentation av ett alternativt diagnostiseringssystem för psyko- dynamiker, OPD. Ett system som är utvecklat och även används i Tyskland.

Information och anmälningslänk till vårens konferens den 12 april går att finna på vår hemsida.

Styrelsen vill också passa på att meddela att vi, efter diskussioner, kommit fram till att vår tidskrift från och med 2024 kommer att publiceras två gånger per år, höst och vår. Det finns flera skäl till detta, där ekonomin förstås spelar in, men att vi härigenom även hoppas kunna öka kvalitén på varje nummer, bland annat genom att vi får ett högre inflöde av artiklar. Vi tänker oss också att hitta andra sätt att nå ut med våra artiklar, till exempel genom att publicera delar av tidskriften på nätet. Vi kommer att uppdatera denna information kontinuerligt.

Med förhoppningar att ses på vårens konferens!

Januari 2024

Teci Hill

Ordförande för Psykoterapicentrum

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se