Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 4 2016

Som man frågar får man svar

 

Vilken härlig och inspirerande höstkonferens ”Psykoterapi som fungerar – att lära av 40 års forskning och av patienten” blev! Hela konferensen var inspirerande men jag vill här lyfta fram Scott D Miller som på ett engagerat sätt sammanfattade information och fakta från den forskning han gjort och sammanställt under många år. Vi har fått många glada tillrop och kommentarer kring konferensen.

Scott D Miller konstaterade inledningsvis att psykodynamisk psykoterapi, KBT och andra terapimetoder som har stöd i forskning visar på likvärdiga resultat i många studier. Det går inte att säga att den ena metoden är bättre än den andra, och detta är något som även lyfts fram av andra forskare vid våra tidigare konferenser. Hans huvudbudskap var att det inte är metodvalet som avgör behandlingsresultatet vid psykoterapeutisk behandling utan relationen mellan psykoterapeut och patient. Avgörande betydelse hade även terapeutens tro på sin metod och patientens tro på terapeuten och dennes metod för behandlingens utfall. Han lyfte också fram att forskning visar god effekt för psykoterapi och att det har lika god effekt som flera områden i den medicinska forskningen. Dessutom ger psykoterapi sällan bieffekter vilket kan jämföras med de bieffekter som ofta fås av medicin.

Det får mig att tänka på hur det ser ut i Sverige där behandlingen vid psykisk ohälsa domineras av två typer av åtgärder: farmakologisk behandling och KBT. Detta var något som Gunnar Bohman vid konferensen gav tydliga fakta kring:

Förskrivningen av psykofarmaka har ökat markant i hela landet under åren 2010−2015. Antipsykotisk medicin har ökat med 12 % (till barn med 67 %), lugnande medicin med 11 % (till barn med 84 %) och antidepressiv medicin med 21 % (till barn med 100 %) enligt statistik från Socialstyrelsen. OECD konstaterade även i en rapport 2013 att Sverige har en av världens högsta konsumtion av psykofarmaka. Kostnaderna för psykofarmaka är idag cirka 2,4 miljarder svenska kronor! Under samma år, 2010−2015, har sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa fortsatt att öka (trots ökad förskrivning av psykofarmaka och en omfattande satsning på KBT).

Alarmerande siffror som ger förvånansvärt liten reaktion hos ansvariga myndigheter och departement.

Vi vet att länder som Tyskland och Finland har en helt annan utveckling i dessa frågor. De har bland annat lagt stor kraft på att användningen av psykofarmaka ska hållas nere och lyckats. De har också minskat sjukskrivningstalen, även för grupper som varit sjuka en längre tid och haft allvarligare psykiska diagnoser. Det som skiljer deras ansats från den svenska i dessa frågor är att de kring den psykiska ohälsan anlägger ett tydligare folkhälsoperspektiv för befolkningens hela livslängd. De har ett förebyggande perspektiv med en grund i ett bio-psyko-socialt perspektiv på människan och den psykiska ohälsan där människan ses i ett livssammanhang.

Jag hoppas att även beslutsfattare i Sverige ska skifta perspektiv på liknande sätt i de här frågorna. Kanske välja att lyssna mindre på Socialstyrelsens snäva rekommendationer och liksom i Tyskland/ Finland lyssna in fler och bredare perspektiv innan beslut tas kring hur behandling kring psykisk ohälsa ska utformas. När man i Finland/Tyskland anlägger ett folkhälsoperspektiv med en grund i ett bio-psyko-socialt perspektiv på människan och den psykiska ohälsan, väljer de också andra sätt att mäta behandlingsutfall jämfört med Sverige. De följer exempelvis genom studier upp om användningen av psykofarmaka och sjuktalen minskat bland de som fått gå i psykoterapi i stället för att snävt studera utfallet av randomiserade kontrollerade studier, som har mycket litet att göra med verkliga patienter ute på vårdcentraler eller inom psykiatrin. Den gamla sanningen – som man frågar får man svar – gäller fortfarande.

Nu stundar Psykoterapimässan där RPC finns med både representerade i monter, som föreläsare och i paneldiskussion. En mässa där RPC Stockholm svarar för vår monter, Gunnar Bohman föreläser och deltar i paneldiskussion med bland annat socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Riksstyrelsen börjar nu också inrikta sitt arbete på förberedelser inför nästa års kongress den 1 april 2017. Jag vill här passa på att uppmana enskilda medlemmar och lokalföreningar att tänka över vilka frågor ni vill lyfta fram till kongressen genom att skriva motioner. Precis som inför förra kongressen arbetar vi i riksstyrelsen på att förarbeta propositioner och tar upp dem med RPC:s ordförandegrupp innan de är färdigskrivna för att få in synpunkter. Propositioner skickas sedan ut i god tid inför kongressen så att man i lokalföreningarna ska hinna diskutera dem. Avslutningsvis vill jag här hälsa Örebrostudenter välkomna som ett nybildat och av riksstyrelsen godkänt RPC-studentnätverk! Det gläder mig och styrelsen att psykoterapistuderande runt om vid landets universitet visar allt större intresse för RPC och psykodynamisk psykoterapi. Det bådar gott inför framtiden.

 

Med dessa ord önskar jag er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Eva Marie Eneroth Säll
Ordförande RPC

 

PSYKOTERAPICENTRUM KANSLI
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

TIDSKRIFTEN PSYKOTERAPI
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se