Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 3 2017

Psykoterapicentrums riksstyrelse har
redan full aktivitet efter sommaren…

 

Sommarslut och början till höst. Mina tidiga morgonpromenader är fortfarande ljusa, men det har blivit krispigare och klarare i luften. Det hjälper uppvaknande och tankeverksamhet efter sommaren. Det behövs skärpa när vi ska fortsätta debattera och informera kring frågan om Socialstyrelsens riktlinjeförslag för depression och ångestsyndrom och ta den frågan ”ända in i kaklet”.

Det är frustrerande att konstatera hur SoS mekaniskt ger nästan samma svar på alla kritiska debattinlägg i media. Kritiken har ju varit massiv i de uppemot 90 remissvar som kommit in och även när frågan debatterats i media. Trots det visas inga egentliga tecken på självkritik från SoS. I den senaste debattartikeln ”Nya riktlinjer ökar det mänskliga lidandet” (se länk på vår hemsida www.psykoterapicentrum.se) som Psykoterapicentrum skrivit tillsammans med S:t Lukas, RSMH och Ersta Sköndal Bräcke högskola, publicerad i Dagens Samhälle i augusti, svarar SoS att de inte delar farhågorna om en allt för stor likriktning i rekommendationer för vård vid depression och ångest. SoS menar att riktlinjerna rekommenderar de terapiformer som visat sig ge störst nytta till olika patientgrupper och då främst KBT som ska vara särskilt effektiv. Detta är en av de slutsatser som kritiken i remissvaren riktar sig mot.

Enligt sammanställningen av de ca 90 remissvaren riktar 23 forskare inom området stark kritik mot SoS kunskapssammanställning, slutsatser och behandlingsrekommendationer. Genomgående påtalas det faktum att SoS-riktlinjerna saknar vetenskapligt stöd för sin centrala slutsats att en psykologisk metod (KBT) skulle ha bäst effekt, och att denna därför ensidigt bör rekommenderas. Remissvaren lyfter bland annat fram att det i dag finns mer än 400 RCT-studier av psykoterapi för depression. Av dessa RCT-studier kan man dra slutsatsen att psykologisk behandling är verksam för dessa tillstånd, samt att effekten inte skiljer sig eller skiljer sig marginellt mellan metoder. Det finns därmed inget vetenskapligt stöd eller evidens för rekommendationen att psykologisk behandling framförallt ska ges i form av KBT. I remissvaren uttrycks att om den rekommendationen skulle vara kvar i de slutliga riktlinjerna kommer det inte bara att undergräva förtroendet för Socialstyrelsen, utan dessutom få förödande konsekvenser för såväl patienter som professionen. Vi i Psykoterapicentrum är alltså inte ensamma om kritiken.

Exakt när beslut tas kring riktlinjerna är ännu inte klart, men det blir under hösten. Vi är beredda och kommer att agera.

I riksstyrelsen, som nu har många nya ledamöter, har vi nyligen haft vår årliga höstupptakt, en kreativ och inspirerande helg med livliga diskussioner. Där drogs riktningen upp för vårt fortsatta arbete fram till nästa kongress år 2019. Precis som tidigare utgår vi i arbetet från beslut tagna vid kongress och regionkonferens. Handledningsfrågor och kompetensutveckling för psykoterapeuter har stått i fokus och diskuterats. Från kongressen har vi beslut om att arbeta vidare med möjligheten till differentierad medlemsavgift för yrkesverksamma psykoterapeuter som i sitt medlemskap vill ha en försäkringslösning och kompetensutveckling. Vi har i diskussionerna under helgen även beslutat att vi ska bli än mer offensiva i att ta fram egna förslag till en psykoterapireform och att arbeta för psykoterapins roll i samhället samt hur psykoterapiutbildning bör utformas i framtiden.

Under sommaren har riksstyrelsen utifrån beslut vid kongressen färdigställt möjligheten att som auktoriserad handledare annonsera på hemsidan. För mer information se vår hemsida: www.psykoterapicentrum.se.

Jag vill också flagga för höstkonferensen ”Kvalificerad psykoterapi ger kvalificerad förändring” den 13 oktober, Norra latin, Stockholm som har huvudfokus på forskning om långa psykoterapier. Konferensen kommer att ta upp viktiga aspekter som löper risk att glömmas bort i debatten om nya riktlinjer för depression och ångeststörningar i Sverige. Konferensen avser även att bidra med förslag till hur psykisk ohälsa kan minskas hos den svenska befolkningen och hur betydelsen av psykoterapeutisk behandling kan stödjas. Föreläsare den här gången är tre framstående psykoterapiforskare: Falk Leichsenring från Tyskland, Olavi Lindfors från Finland och Felicitas Rost från Storbritannien. Alla tre kommer att berätta om nya psykodynamiska psykoterapiforskningsresultat.

Konferensen avslutas med en spännande och aktuell paneldiskussion på samma tema under ledning av Stephan Hau med tillkommande forskare: Marie Åsberg, professor i psykiatri, KI, Gunnar Bohman, med.dr. i klinisk psykologi, Poul Perris, leg läkare, leg psykoterapeut, rektor för Svenska institutet för kognitiv psykoterapi samt politiker från Riksdagens Social- och Socialförsäkringsutskott.

Sedan får ni självklart inte missa vårt avslutande mingel med snittar där diskussioner brukar fortsätta. Jag är säker på att det kommer bli en spännande dag! Gå in på vår hemsida www.psykoterapicentrum.se och få mer information/anmäl dig till dagen.

Vi har haft stor efterfrågan bland medlemmar att erbjuda arrangemang med handledning i fokus och den 14 oktober erbjuds ett gyllene tillfälle för alla intresserade. Då bjuder handledningsgruppen in till en Tankesmedja för handledare med rubriken ”Relationella perspektiv på handledning”, i Psykoterapicentrums lokal, Engelbrektsgatan 35B, Stockholm. Seminariet leds av Rolf Holmqvist och utgår från boken med samma namn. En bok han har skrivit tillsammans med David Clinton och som lanseras nu. Du som är intresserad kan gå in på hemsidan www.psykoterapicentrum.se och läsa mer/anmäla dig.

 

Med dessa ord önskar jag er välkomna till en spännande höst!

Eva Marie Eneroth Säll
Ordförande Psykoterapicentrum

 

PSYKOTERAPICENTRUM KANSLI
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

TIDSKRIFTEN PSYKOTERAPI
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se