Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 2 2017

Med inspiration från serien ”Fröken Frimans krig” i styrelsearbetet

 

Med inspiration och framtidstro tackar jag för fortsatt förtroende som ordförande för Psykoterapicentrum efter kongressen i april. Den här perioden kommer det ske en del förändringar och jag ska bland annat dela ordförandeskapet med vice ordföranden Ann Stevens. Ann kommer att ta över ordförandeklubban år två i kongressperioden. Då blir jag vice ordförande. Andra förändringar är att vi har utökat VU till 5 personer. Psykoterapicentrums VU och valberedningen tror att det just nu är bästa sättet att driva och utveckla verksamheten framåt. Vi befinner oss i en tid av förändringar, som kräver nya arbetssätt i styrelsen.

Jag ser nu fram mot att få arbeta tillsammans med vice ordförande och övriga personer i VU som är Teresa Allzen, sekreterare, Karin Wedne, kassör och Stephan Hau, forsknings- och vetenskapligt ansvarig, samt med övriga ledamöter och suppleanter i riksstyrelsen (se ”Senaste nytt från riksstyrelsen”).

Engagemanget från den tidigare styrelsen har varit stort och alla har velat bidra till den fortsatta utvecklingen av Psykoterapicentrum. Men styrelsen har även drabbats av sjukdom där nyckelpersoner allt för tidigt fått lämna styrelsen under mandatperioden.

Den förra tvåårsperioden var som alltid mycket händelserik, bland annat har det skett en förändring av arbetssätt med återkommande ordförandemöten med ordförandena i lokalföreningarna. Vi har haft möten i Nätverket Vårdval som starkt bidragit till att riksstyrelsen under perioden fått ett allt bättre underlag för strategiska beslut kring hur vi framåt kan driva olika frågor. Vi har också satsat på handlednings- och kompetensutvecklingsfrågor som vi kommer arbeta vidare Med inspiration från serien ”Fröken Frimans krig” i styrelsearbetet med under den nuvarande mandatperioden. Det finns även en stor efterfrågan och önskan bland våra medlemmar att Psykoterapicentrum ska arbeta mer med kompetensutvecklingsfrågor i tider då detta brister stort inom offentlig sektor.

Riksstyrelsen ska även fortsättningsvis verka för att psykoterapi tar plats i det offentliga rummet genom uppvaktningar, författande av remissvar och anordnande av konferenser. En tuff och tidskrävande uppgift, där jag har under våren känt att det finns likheter mellan vårt långsiktiga arbete och händelserna i serien ”Fröken Frimans krig” som visar hur det gick till när kvinnorna i Sverige fick rösträtt. De fick precis som vi arbeta långsiktigt med frågan, ur ett underläge, med små medel och trots det gick det att genomföra förändringar. De fick genomslag i rösträttsfrågan. Jag tror att vi också kan åstadkomma förändring i de frågor vi driver. Vi har trots små medel under de senaste åren vid många tillfällen fått möjligheten att föredra i riksdagens utskott, prata med politiker, ministrar och representanter för departement. Psykoterapicentrum har fått in flera debattartiklar i de större rikstidningarna. Vi riktar nu vårt arbete även mot regioner och landsting runt om i landet.

Regionkonferensen och kongressen präglades av en god stämning och konstruktiv dialog och det fanns en bred samstämmighet i de frågor som beslutades. Ulla skriver mer om besluten som togs kring propositioner och motioner vid kongressen under rubriken ”Senaste nytt från riksstyrelsen”. Vårkonferensen ”Trauma i vår tid – Har synen på trauma och behandling förändrats?”, i Aula Magna, Stockholms universitet, blev ett över förväntan välbesökt och lyckat arrangemang. Där bidrog föreläsarna Sverre Varvin, Barbara Mattsson och Rolf Künstlicher till att vidga perspektivet på trauma och truamabehandling. Många har precis som jag upplevt att dagen gav en som psykoterapeut upplevelser av både eftertanke och påfyllnad. Den gav perspektiv på behandling av trauma och hur trauma drabbar individer i ett längre livsperspektiv. Till detta bidrog också paneldiskussionen där Peter Hagman, Kerstin Jaeckel och Barbro Johansson med lång erfarenhet av traumabehandling inom Röda korsets behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade medverkade. Jag vill här passa på att tacka Karin Wedne från riksstyrelsen som var konferensens moderator och som bidrog till att dagen blev lyckad.

Den nya styrelsen tar nu vid i det pågående arbetet kring Socialstyrelsens förslag till riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Ett förslag som, om det går igenom, kommer att innebära fortsatt satsning på enbart KBT, psykofarmaka och ECT. En sammanställning av de cirka 100 remissvar som Gunnar Bohman, vår tidigare forsknings- och vetenskapligt ansvarige i riksstyrelsen, genomfört visar på en massiv och förödande kritik mot förslaget från forskare, fackliga organisationer, behandlare och patienter. Så gott som samtliga remissvar från dessa grupper är starkt negativa till förslaget. Man vänder sig mot förslagets ensidighet, bristen på vetenskapligt stöd och bristen på transparens i arbetet. Flera har särskilt påtalat en uppenbar brist på kunskap och lyhördhet i Socialstyrelsens riktlinjer och om förslaget går igenom kommer det innebära en kraftigt försämrad vård. Flera tunga remissinstanser som Akademikerförbundet SSR, Lunds universitet, forskare inom området, S:t Lukas, Röda korset, RSMH anser i likhet med oss att förslaget är så pass bristfälligt att det omgående bör dras tillbaka och arbetas om. Socialstyrelsen har hittills inte visat något tecken på att ta till sig något av kritiken. De har inte heller publicerat remissvaren på sin hemsida, så som är brukligt. De hävdar att riktlinjeförslaget har ett gott forskningsstöd, men remissvaren visar genom bland annat ett stort antal forskares kritik att så inte är fallet. Forskarna menar att Socialstyrelsens riktlinjer är felaktiga och har stora brister.

Jag tycker det är oerhört allvarligt när en myndighet har en så uttalat rigid hållning i samband med ett remissförfarande och att de dessutom talar starkt nedsättande om dem som ger förslaget kritik medan remissprocessen är pågående. Det visar en omfattande brist på självkritik från Socialstyrelsens sida. Det handlar ju ändå om vilken vård patienter ska få framöver och när så stark kritik kommer från forskare, fack, behandlare och patientorganisationer, som går ut på att vården kraftfullt kommer att försämras om förslaget genomförs, borde det leda till en viss självkritik om förslagets utformning.

Riksstyrelsen arbetar självklart vidare med frågan. Vi har ett möte med ministern Gabriel Wikström i maj månad och fortsätter driva frågan även på andra sätt.

Till sist vill jag rikta ett stort tack till vår avgående kassör och forsknings-/vetenskapligt ansvarige Gunnar Bohman, som under de två senaste perioderna ingått i VU och varit en drivande kraft i våra uppvaktningar, debatter, remissvar och mycket mera. Ett stort tack till Jenny Sjöström Svebeck som var vår sekreterare under nästan tre perioder och som starkt operativt bidragit till hela den stora förändring vi genomfört av organisationen när kansliet lades ner. Stort tack till Ulla Hansjons-Gustafsson som hastigt fick rycka in i rollen som ny sekreterare och axla ett stort ansvar fram till kongressen. Ulla lämnar nu rollen som sekreterare men blir kvar i styrelsen. Ett stort tack även till Marie-Louise Ögren, Rose-Marie Bresäter och Teija Kärkkäinen som alla på olika sätt bidragit starkt till styrelsens arbete.

 

Med dessa ord önskar jag er alla en riktigt härlig sommar

Eva Marie Eneroth Säll
Ordförande Psykoterapicentrum

 

PSYKOTERAPICENTRUM KANSLI
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

TIDSKRIFTEN PSYKOTERAPI
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se