[tidigare/huvud.htm]

Psykoterapi – nummer 2 2016

Kunskapen om människan som subjekt
– ett perspektiv som inte tas tillvara

 

I debatten om hur man ska minska den psykiska ohälsan finns i dag en tro bland beslutsfattare, både på riksnivå och i landsting och regioner, att mer psykiatri ska minska ohälsotalen. Man säger sig vilja minska medikalisering/psykiatrisering hos patienter samtidigt som vi i flera regioner/landsting ser att psykiatrin får allt större ansvar för människor med psykisk ohälsa. För patienterna beror tillgång till psykoterapi på om de blivit ett ärende inom psykiatrin eller fått en diagnos. I flera landsting föreslås remissförfarandet gå genom bedömningsteam inom psykiatrin och det är inte självklart att någon psykoterapeut finns med i bedömningsteamen. Återkommande är ett medicinskt/psykiatriskt perspektiv på frågan om den psykiska ohälsan.

Sammantaget är det en mycket olycklig utveckling som jag anser ökar utvecklingen mot medikalisering/psykiatrisering, och djupt oroande. Betydelsefullt är istället att värna ett övergripande bio-psyko-socialt perspektiv i debatten om den psykiska ohälsan. Ett perspektiv som värnar människan som subjekt, hennes ansvar och möjligheter. Det förutsätter en ”legitimerad psykoterapeut” oavsett behandlingsinriktning och att visa på psykoterapeuters och psykoterapins stora betydelse i arbetet för psykisk ohälsa både som förebyggande insats och i rehabilitering. Att fortsätta tydliggöra framgångsrika satsningar inom landet som exempelvis Region Skåne, där man valt att lägga psykoterapin utanför psykiatrin och kopplat remitteringen till psykoterapi inom ramen för deras LOV-avtal till primärvården istället. Liknande lösningar har varit framgångsrika i andra länder som Finland och Tyskland. Vi var mycket glada när regeringen vid årsskiftet, i beslut om satsningen på den psykiska ohälsan, även tog med psykodynamisk psykoterapi i sin skrivning, men det är tydligt att vi har mycket mer att arbeta vidare med inom området.

Under förra året startade RPC-nätverket Vårdval, med RPC- representanter från olika delar av landet. Det känns idag som en mycket bra strategisk utveckling för oss, där vi i nätverket får en god kunskap om hur utvecklingen ser ut inom olika landsting och hur man upphandlar psykoterapi och på vilket sätt det ges möjlighet för patienter/klienter. Ett nätverk som kompletterar arbetet i riksstyrelsen och riksstyrelsens Landstingsgrupp, som mer bevakar psykoterapifrågor inom landstingen och offentlig personal. Det är viktigt att vi inte bara uppvaktar på riksplanet i frågor om tillgänglighet för psykoterapi och i frågor om psykisk ohälsa. Vi behöver bli bättre på att sprida information och uppvakta beslutfattare i regioner och landsting, där besluten tas och genomförs i praktiken. I det arbetet är nätverket Vårdval betydelsefullt för vår egen kunskapsutveckling. Vi välkomnar fler intresserade medlemmar till gruppen.

Mycket har hänt under våren. RPC-riks har medverkat vid Uppsala studentdagar och PS16 i Växjö för psykologstudenter och vi har både där och vid RPC:s egna arrangemang märkt ett ökat intresse bland psykologstudenter för psykodynamisk psykoterapi, vilket är glädjande.

Vårkonferensen i Göteborg på Clarion Hotel Post, med namnet ”Psykoterapeutisk kompetens – Vad fordras – hur förvaltas den?” blev ett mycket lyckat arrangemang där RPC Västra Götaland stod för det praktiska arrangemanget på plats. Stort tack till er i Göteborg för en väl genomförd dag! Föreläsningarna knöt an till det övergripande temat vi haft sedan förra hösten: hur vi kan värna kvalitet och kompetens inom området psykoterapi och handledning. Ett tema som är högaktuellt och angeläget utifrån de stora förändringar som sker inom offentlig vård med krympande utrymme för både psykoterapi och handledning. Dagen präglades av engagerade diskussioner och det var synligt att frågorna som lyftes var högaktuella bland konferensdeltagarna. Stort tack till föreläsarna Gunnar Bohman, Stephan Hau, Siv Boalt Boethius och Marie-Louise Ögren, som gav en god överblick i dessa frågor. För dig som vill veta mer om konferensens föreläsningar så finns de nu på RPC:s hemsida www.rpc.nu under rubriken för konferensen.

Under regionkonferensen fortsatte diskussionen från konferensen ”Psykoterapeutisk kompetens – Vad fordras – hur förvaltas den?” Ett område som handledningsgruppen höll i och som sedan utmynnade i att handledningsgruppen och riksstyrelsen tar med de synpunkter som framkom under dagen till det fortsatta arbetet kring frågorna. Även denna dag präglades av engagerade och konstruktiva diskussioner. Nya frågor som lyftes under dagen var bland annat önskan om att RPC ska kunna erbjuda kompetensutveckling för psykoterapeuter och handledare på liknande sätt som i flera länder, med återkommande utbildningsdagar/föreläsningsdagar. Det skulle kunna bidra till kvalitetssäkring för psykoterapeuter. En annan fråga som lyftes var att RPC framöver behöver arbeta för att få Socialstyrelsen och UKÄ att ta ett större ansvar för frågan om handledning under psykoterapiutbildning. Det finns idag inga enhetliga krav på vilken kompetens en handledare ska ha i exempelvis psykoterapiutbildningen eller hur lång den ska vara. På psykoterapiutbildningar utökas idag handledningsgruppernas storlek och kravet om egenterapi försvinner vid Umeå universitet. Det finns alltså ett stort behov av en översyn inom området.

Som avslutning vill jag rikta ett stort tack till alla i RPC:s riksstyrelse som genom sitt engagemang gör det möjligt för oss att driva den bredd av frågor vi gör idag. Stort tack till er! Jag vill också passa på att även tacka redaktionen för Psykoterapi för en fin tidskrift, som vi får många uppskattande kommentarer för. Ni gör helt enkelt ett strålande arbete!

Jag önskar er nu alla en härlig sommar!

Eva Marie Eneroth Säll
Ordförande RPC

 

[tidigare/meny.htm]
[tidigare/fot.htm]